De Rondetafel Bouw en het Nieuw Industrieel Beleid

De Bouwsector als piloot voor het Nieuw Industrieel Beleid

Op 30 september 2011 hebben de Vlaamse regering en de sociale partners in het kader van VESOC (het Vlaams Economisch-Sociaal Overleg Comite)  beslist om een 'Nieuwe Rondetafel' voor de bouwsector op te starten. 

Dit initiatief maakt deel uit van het Nieuw Industrieel Beleid voor de transformatie van de Vlaamse economie. Omdat zulke transformaties sterk verschillen van sector tot sector wordt een vernieuwend sectorbeleid opgezet, met een nieuwe benadering volgens waardeketens, clustervorming en grote projecten als hefboom van verandering. Sectoren in transformatie worden uitgenodigd om een strategische agenda uit te werken voor bespreking met de Vlaamse Regering. 

De bouwsector is gekozen als piloot-case. Het is de grootste industriele sector in Vlaanderen en er is een sterk toegenomen bewustzijn dat grote veranderingen op til zijn, o.m. door de nieuwe Europese regelgeving op energie-efficient bouwen. 

De Nieuwe Rondetafel is een proces

In tegenstelling tot het reguliere sectoroverleg over korte termijn knelpunten in het Vlaams Sectoroverleg Bouw is deze 'nieuwe' Rondetafel erop gericht een strategisch actieplan uit te werken op middellange termijn. Zo'n plan vertrekt van een sterke visie op de toekomst van de sector en steunt op 'trekkers' om nieuwe opportuniteiten te ontdekken. 

Daarom is de Rondetafel een proces voor mobilisatie van alle stakeholders om in een beperkte periode een versnelling te geven aan een gezamenlijke visie- en strategievorming. 

Het objectief is om een agenda voor concrete projecten en beleidsaanbevelingen voor te bereiden voor overleg met de overheid op alle domeinen die voor zo'n transformatie van belang zijn, van regelgeving tot innovatie en opleiding. 

Drie fasen

Het procesmodel voor deze Rondetafel is opgedeeld in drie fasen.

De eerste fase: opstart van de Rondetafel

De SERV bepaalde in samenwerking met de sectorale partners de samenstelling van de kerngroep van de Rondetafel en een agenda voor de startvergadering. Op voorstel van de Vlaamse Confederatie Bouw, die als trekker van het proces is aangewezen, werd een 'Basisnota voor de organisatie van de  Rondetafel Bouw' opgesteld waarin drie transformatieplatformen en drie thematische werkgroepen worden aangeduid voor de agenda. 
Deze fase speelde zich af tussen 30 september en 10 februari. Op 10 februari werd de officieel Rondetafel geinstalleerd in aanwezigheid van de ministers van economie, werk en innovatie. 

De tweede fase: samenstelling van een strategisch actieplan

Sinds 10 februari is begonnen met de invulling van die agenda in werkgroepen en uitwerking van een actieplan. Het Departement EWI ondersteunt dit proces o.m. via procesconsultants. Op deze website zal over de 'creatieve fase regelmatig worden gerapporteerd.

De derde fase: structureel overleg met de Vlaamse Regering

Er wordt gestreefd naar de afsluiting van de tweede fase tegen het einde van dit jaar zodat dan een overleg kan starten met Vlaamse regering over gezamenlijke actie van alle stakeholders om de transformatie te versnellen met een meerjarenplan. De Vlaamse overheid zal dit overleg voorbereiden via een coordinatiegroep bouw van alle betrokken departementen. Die heeft de opdracht een strategienota voor de overheid op te stellen.

Op vraag van Minister van Innovatie Lieten heeft de VRWI een inovatieregiegroep samengesteld om een advies te formulieren over de innovatiestrategie voor de Bouw. Dit advies is op 1 maart 2012 uitgebracht en zal een belangrijke input zijn voor de werkzaamheden  van de Rondetafel.